Loading...

Articles

BLOG

Palasha Kshara

Palasha Kshara
Reference - Sahasrayoga Kshara Prakarana 96.
Introduction
Palasha Kshara is an ayurvedic formulation. This is prepared from an herb palasha. Palasha is a famous ayurvedic herb,...

Apr 2019
Top